Min Ft
Max Ft

 

A VEDD BÉRBE KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI


 1. BEVEZETÉS

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Vedd Bérbe Kft. (a továbbiakban: „Közvetítő”) által működtetett www.veddberbe.hu internetes honlap (a továbbiakban: „Honlap”) használatának, böngészésének feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket tartalmazzák.

 

Az ÁSZF, illetve annak részét képező Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: „Adatvédelmi Szabályzat”) elfogadása előfeltétele a Honlap használatának, illetve a Honlapon keresztül elérhető, VI. pontban meghatározott közvetítői szolgáltatás igénybevételének. A Honlapon történő regisztrációval, az ún. „Az Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam, megértettem és elfogadom” gombra kattintva elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot. Az Adatvédelmi Szabályzat a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő. Erre tekintettel kérjük, olvassa el az Adatvédelmi Szabályzatunkat.

 

A Honlapon történő regisztrációval és az ún. „Az Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam, megértettem és elfogadom” gombra kattintva a hozzájárul továbbá ahhoz, hogy jelen ÁSZF valamennyi rendelkezése az Ön és a Közvetítő között, a VI. pont szerinti közvetítői szolgáltatás nyújtására létrejött szerződés részét képezze, abban az esetben is, ha valamely rendelkezést bíróság vagy más hatóság a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérőnek minősít.


 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők:

Bérbeadó: az a Felhasználó, aki a Honlapon terméket bérbeadásra kínál, azaz bérbeadás céljából terméket a Honlapra feltölt.

Bérbeadói Feltételek: a Termék bérbeadásával kapcsolatosan a Bérbeadó által meghatározott különös feltételek.

Bérlő: az a Felhasználó, aki a Bérbeadó által a Honlapra feltöltött terméket a Honlapon keresztül bérbe vesz.

Felhasználó: a Természetes Személy Felhasználó és a Jogi Személy Felhasználó.

Honlap: a Közvetítő által működtetett www.veddberbe.hu internetes honlap

Jogi Személy Felhasználó: az a jogi személy, aki Külön Megállapodás alapján a Honlapon regisztrál és a Honlapon keresztül a szolgáltatást igénybe veszi.

Külön Megállapodás: a Jogi Személy Felhasználónak a Közvetítővel kötelezően kötendő felhasználói szerződése.

Termék: olyan áru, amely adásvétel tárgya lehet, összhangban a jelen ÁSZF-kel és a hatályos jogszabályokban foglaltakkal.

Természetes Személy Felhasználó: az a természetes személy, aki a Honlapon regisztrál és a Honlapon keresztül a szolgáltatást igénybe veszi.

Tranzakció: az a folyamat, amely a Termék Bérbeadó általi feltöltésével kezdődik és a Bérbeadó által feltöltött Termék Bérlő általi használatba vételével ér véget.


 1. A KÖZVETÍTŐ ADATAI

 

Cégnév: Vedd Bérbe Kft.

Székhely: 9024 Győr, Práter utca 9. III. emelet 305.

Cégjegyzékszám: Cg.08-09-027491

Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25373190-2-08

Elektronikus elérhetőség: info@veddberbe.hu

Telefonos elérhetőség: +3630 721 2421

ÁSZF nyelve: magyar


 1. REGISZTRÁCIÓ

 

A Honlapra Termékek meghirdetésére, az ott meghirdetett Termékek bérbevételére, a Honlapon keresztül Tranzakciók lebonyolítására a Honlap látogatói nem, kizárólag A regisztrált Felhasználók jogosultak.

 

Természetes Személy Felhasználókra vonatkozó rendelkezések

 

FIGYELEM!

Természetes Személy Felhasználók esetén, a Honlap használata kizárólag 18. életévüket betöltött, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint cselekvőképes (Ptk. 2:8. §.) Felhasználók számára engedélyezett.

 

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 • olyan természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.); vagy

 • minden esetben a saját, vagy az általa képviselt vállalkozás nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

 

Jogi Személy Felhasználókra vonatkozó rendelkezések

 

A Jogi Személy Felhasználók a jelen ÁSZF rendelkezéseinek figyelembevétele mellett a Közvetítővel Külön Megállapodást kötnek. A Külön Megállapodás és az ÁSZF közötti esetleges eltérések esetén a külön megállapodás rendelkezései irányadóak azzal, hogy ilyen esetben sem sérülhetnek az Adatkezelési Szabályzatban szereplő rendelkezések.

 

Valamennyi Felhasználóra vonatkozó közös szabályok

 

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni, s a megadott adatok valódiságáért a Felhasználó a VIII. pontban foglaltak szerint felelősséget vállal.  A Felhasználó által megadott személyes adatok az ún. személyes menüben (felhasználói fiókban) kerülnek rögzítésre. Amennyiben ezen adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles e változásokat személyes menüjében megfelelően átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.

 

A Termék feltöltése folyamán a Bérbeadó köteles a feltöltött Termék pontos, valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait, valamint annak bérbeadásával kapcsolatos feltételeket feltüntetni. A feltöltött   Termékkel kapcsolatosan megadott adatok valódiságáért a Bérbeadó a VIII. pontban foglaltak szerint felelősséget vállal.

 

Amennyiben azonban a Közvetítő tudomására jut, hogy a Felhasználó/Bérbeadó által megadott adatok köre és/vagy a Bérbeadói Feltételek nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó/Bérbeadó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót/Bérbeadót a Honlap használatából kizárni.

 

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a regisztráció során megjelenő nyilatkozat melletti fülre kattintva kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Közvetítő a VI. pont szerinti közvetítői szolgáltatás teljesítését megkezdje, mely a regisztráció feltétele.


 

Közvetítő valamennyi felhasználó személyes adatait az Adatkezelési Szabályzatában leírtak alapján a kezeli. 


 

A Ptk. 8:1. § szerinti fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.


 1. REGISZTRÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSE

 

A regisztráció megszüntetése a személyes menübe (felhasználói fiókba) való belépést követően a „Profil menüpont, majd a”Profil végleges törlése” gombra kattintva lehetséges. A Felhasználó ezt követően a személyes menüben (felhasználói fiókban) megadott e-mail címére kap egy rendszer üzenetet, amelyben található „Regisztrációja törlésének véglegesítéséhez kattintson ide” elnevezésű linkre kattintva véglegesítheti törlési szándékát, amely által regisztrációja, így az általa Bérbeadóként meghirdetett Termék is azonnal törlődik.

 

Bármely regisztráció megszüntethető továbbá a Közvetítő részéről azonnali hatállyal a Honlap nem megfelelő használata, a jelen ÁSZF-ben vagy Adatkezelési Szabályzatban foglaltak Felhasználó általi megsértése, be nem tartása esetén.


 1. A SZOLGÁLTATÁS

 

A Honlapon a Közvetítő egy internetes felhasználói felületet nyújt, amin keresztül a Honlapon történő regisztrálás segítségével, a Felhasználók, mint Bérbeadók meghirdethetik Termékeiket, melyeket aztán más Felhasználók, mint Bérlők bérbe vehetnek (szolgáltatás).

 

Amennyiben a Felhasználó, mint Bérlő a Honlapon keresztül a Termékre, s azon belül a „Bérbe veszem” gombra kattint annak bérbevétele céljából, egyidejűleg közvetlen szerződéses kapcsolatba lép a kiválasztott Terméket meghirdető Felhasználóval, mint Bérbeadóval. Attól a ponttól kezdve, hogy a Felhasználó, mint Bérlő a Termékre, s azon belül a „Bérbe veszem” gombra kattint, a Közvetítő kizárólag Ptk. 6:293. § szerinti közvetítő szerepet tölt be a Bérlő és a kiválasztott Termék Bérbeadója között, továbbítva a Felek, azaz a Bérlő és Bérbeadó elérhetőségeit egymásnak a Tranzakció egymás közötti lebonyolítása és a Tranzakció részleteinek, az azzal kapcsolatosan felmerülő kérdések leegyeztetése céljából. A bérbevett Termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés (kifizetés) a Közvetítőtől függetlenül, a Bérlő és a Bérbeadó megállapodásának megfelelően zajlik le.

 

A fogyasztónak minősülő Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben akár Ő, akár az általa feltöltött bármely Termék vonatkozásában a Bérlő a „Bérbe veszem” gombra kattint, a Közvetítő által a számára nyújtott szolgáltatás egésze teljesedésbe megy, s ezáltal a fogyasztónak minősülő Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján elállási és felmondási jogát a közvetítői szolgáltatás vonatkozásában elveszíti.


 1. JUTALÉK

 

A Közvetítő az általa nyújtott VI. pont szerinti szolgáltatásért jutalékra jogosult minden egyes, a Bérbeadó és a Bérlő között a fentiek alapján létrejött és sikeresen záródó bérleti tranzakció keretében bérbevett Termék után. A jutalék alapja a bérbevett Termék nettó értéke. A jutalék mértéke, fogyasztónak minősülő Bérbeadó esetén 10 %, míg fogyasztónak nem minősülő Bérbeadó esetén a Bérbeadó és a Közvetítő közötti külön szerződésben meghatározott érték.

A jutalék megfizetése egy online fizetési rendszer (Barion rendszer) keretében történik oly módon, hogy a Bérbeadó regisztrált e-számlájáról a jutalék forintban meghatározott összege a bérleti tranzakció sikeres lezárulását követően az alábbiak szerint levonásra kerül.

A Közvetítő a bérleti tranzakció sikerességének megállapítása során a Bérbeadó által adott visszajelzést veszi figyelembe. A Bérbeadó köteles visszajelzést készíteni a bérleti tranzakcióról az erre a célra kialakított felhasználói felületen, melyre 7 nap áll a rendelkezésére. Nem kerülnek kiszámlázásra a Bérbeadó által (a bérleti tranzakció lezárulását követő 7 napon belül) sikertelenként visszajelzett bérleti tranzakciók jutalékai. Ha azonban a Bérbeadó 7 nap alatt visszajelzést nem ad, a Közvetítő jogosult a bérleti tranzakció lezárulását követő 7 naptól a bérleti tranzakciót sikeresnek tekinteni, a bérbeadói visszajelzéstől függetlenül. A Közvetítő a sikeres bérleti tranzakciók jutalékait a visszajelzést, vagy a sikeressé minősítést követő 24 órán belül levonja a Bérbeadó Barion rendszerben regisztrált e-számlájáról. A sikeres visszajelzést, vagy a Közvetítő általi sikeresnek minősítést követően az adott bérleti tranzakció sikerességét illetően a Közvetítő utólagos reklamációt nem fogad el.


 1. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI, TILTOTT MAGATARTÁSOK

 

E-számla nyitása

 

A VI. pont szerinti szolgáltatás igénybevétele céljából a Felhasználó köteles a VII. pont szerinti jutalék megfizetéséhez szükséges online informatikai fizetési rendszert (Barion rendszer) igénybe venni és ott e-számlát nyitni.

 

A termék bérbeadása és bérbevétele

 

A Bérbeadó a Termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérlő bérbevételi szándékának beérkezése esetén az általa feltöltött Terméket a Honlapon megjelölt állapotban, továbbá a jelen ÁSZF-fel és Bérbeadói Feltétekkel összhangban bérbe adja az adott Termék Bérlőjének.

 

A Bérlő a Termékre, s azon belül a „Bérbe veszem” gombra kattintva tudomásul veszi és elfogadja a Bérbeadó által megjelölt, a kiválasztott Termékkel kapcsolatos Bérbeadói Feltételeket, s ezzel egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a kiválasztott Terméket a Termék Bérbeadójától a Honlapon megjelölt Bérbeadói Feltétekkel bérbe veszi és a Termék bérleti díját megfizeti.

 

Az adatok valódisága, fiókbiztonság

 

A Felhasználó biztosítja, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és rá vonatkoznak. A Közvetítő fenntartja a jogot a Felhasználó által megadott adatok valóságtartalmának ellenőrzésére.

 

A Felhasználó felelős a regisztrációért, az adatokban időközben bekövetkező változások átvezetéséért, és a regisztráció vagy változások átvezetése során magáról rendelkezésre bocsátott adatok, információk tartalmáért.

 

A Bérbeadó kizárólag felelős az általa feltöltött Termék valódiságáért, a Termékek minőségéért, biztonságáért, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáért és jogszabályi megfelelőségéért.

 

A Felhasználó felelős a megadott jelszava titokban tartásáért, valamint minden olyan tevékenységért, amely ahhoz kapcsolódik. A Felhasználó vállalja, hogy a Honlap és használatát követően személyes menüjéből (felhasználói fiókjából) kijelentkezik és haladéktalanul értesíti a Közvetítőt, amennyiben jelszava, illetőleg bármely egyéb dolog Jogosulatlan által történő használatáról vagy a biztonság veszélyeztetéséről tudomást szerez.  A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy különösen óvatosan kell használnia személyes menüjét (felhasználói fiókját), amennyiben nyilvános vagy megosztott számítógépről jelentkezik be, e tekintetben ügyel arra, hogy jogosulatlan személyek személyes menüjéhez (felhasználói fiókjához) ne férjenek hozzá és az automatikus bejelentkezési funkció használatára ne kerüljön sor. Az ennek elmulasztásából vagy a személyes menü (felhasználói fiók) nem megfelelő használatából eredő kárért a Közvetítőt felelősség nem terheli.

 

Kapcsolat más Felhasználókkal

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy egyedül felelős a más Felhasználókkal kialakított kapcsolataiért. A Felhasználó vállalja, hogy minden alkalommal megteszi a szükséges ésszerű óvintézkedéseket, amikor a Tranzakció lebonyolítása céljából felveszi a kapcsolatot más Felhasználókkal. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Közvetítő nem garantálja a tökéletes kompatibilitást azokkal a Felhasználókkal, akikkel a Felhasználó a Honlap használata során találkozik.

 

A Honlap használata

 

A Felhasználó köteles a regisztrációra és a Honlap használatára irányadó összes alkalmazandó jogszabályt és a jelen ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat maradéktalanul betartani.

 

 A Felhasználó semmilyen körülmények között (tiltott magatartások):

 • nem használhatja harmadik személy adatait (az e-mail címet is beleértve) sajátjaként;

 • nem szolgáltathatja ki más személyes adatait, annak beleegyezése nélkül harmadik személynek;

 • nem közölhet, vagy továbbíthat rágalmazó, szidalmazó vagy más jogellenes formában megjelenő anyagot vagy információt;

 • nem fenyegethet, zaklathat, vagy nem sérthet meg jogaiban (különösen személyiségi jogok tekintetében) harmadik személyt;

 • nem tölthet fel vírussal fertőzött adatokat (vírussal fertőzött szoftverek);

 • nem használhatja a Honlapot olyan módon, hogy azzal korlátozza más személyek számára a Honlaphoz való teljes hozzáférést,

 • nem törhet fel elektronikus üzeneteket, vagy tehet kísérletet azok feltörésére;

 • nem oszthatja meg, teheti közzé más Honlapok reklámjait;

 • nem küldhet láncleveleket;

 • nem használhatja az adatlap és a személyes bejegyzések kitöltésekor üzenetküldő vagy más internetes szolgáltató nevét, címét, telefon- és faxszámát, e-mail címét vagy felhasználónevét;

 • nem adhatja személyes jelszavát más személynek tovább, vagy nem használhatja azt közösen harmadik személlyel;

 • nem használhatja fel a Honlapot jogellenes kereskedelmi hirdetések megjelenítésére.

 

Jogellenes kereskedelmi hirdetésnek minősül így különösen:

 • kereskedelmi weboldalak, betöltendő állások vagy nyereségorientált vállalkozások hirdetése;

 • egy másik szolgáltató, direkt, vagy indirekt módon történő belinkelése;

 • emeltdíjas (különösen a 0690-nel kezdődő) telefon- és SMS számok megnevezése az oldalon;

 • későbbi bevételszerzésre irányuló kapcsolatfelvétel, különösen az emeltdíjas SMS-re és telefonszámra való felhíváson keresztül;

 • ügynökségek számára modellek és alkalmazottak keresése;

 • a Felhasználók adatainak kereskedelmi célból történő gyűjtése, pl.: azok kereskedelmi, reklám-, vagy viszonteladói célú felhasználása;

 • más ügyfelek számára kereskedelmi ajánlatokat tartalmazó reklámok minden formában történő továbbítása és üzleti célból történő e-mailek küldése, mely különösen az adatlapon megnevezett vagy megjelenített linkekre, vagy a belső kommunikációs rendszerben küldött üzenetekre vonatkozik.

 

Tiltott termékek

A Honlapon tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek) meghirdetése:

 • veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;

 • gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;

 • alkohol;

 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;

 • hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a Bérlőket a termék eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);

 • hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;

 • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;

 • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;

 • emberi szerv, szövet;

 • engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, gázspray, stb);

 • értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;

 • hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;

 • kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;

 • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;

 • egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;

 • vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;

 • aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;

 • TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;

 • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;

 • online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó, személyes menü;

 • személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;

 • szexuális szolgáltatáshoz kapcsolódó termékek.


 1. SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK ÉS A TITOKTARTÁS

 

A Honlapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Közvetítőt illetik meg.

 

A Felhasználó a regisztrációval, illetve jelen ÁSZF és Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával vállalja, hogy titokban tart, és nem használ fel semmilyen, a Honlap használata során birtokába jutott, a Honlapra vonatkozó információt, a köztudomású vagy jogszabály által kötelezően kiadandó információkat kivéve.


 1. A HONLAP HASZNÁLATA SORÁN KELETKEZETT JOGSÉRTÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

 

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap jelen ÁSZF-ben vagy a Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, illetve amely egyébként veszélyezteti a Honlap rendeltetésszerű működtetését.

 

A Honlap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Közvetítő jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSZF és Adatvédelmi Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF és Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Honlapot, a Közvetítő jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen, jogosult továbbá a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetőleg törölni. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.


 1. A KÖZVETÍTŐ FELELŐSSÉGE

 

A Honlap működtetését a Közvetítő, közvetítő szolgáltatóként, a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései szerint végzi.

 

A Közvetítő semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott Honlapon tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött Tranzakciókért, kifizetésekért és szerződésekért vagy bármely Tranzakció, kifizetés és szerződés létrejöttének elmaradásáért. Ezért a Közvetítő nem felel azért, hogy a Bérlők ténylegesen bérbe tudják venni, a Bérbeadók pedig ténylegesen bérbe tudják adni a Termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a Felhasználók az egymás közötti Tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.

 

A Közvetítő nem felel a Honlapon meghirdetett Termékek és azokról a Honlapon közzétett fényképek valódiságáért, a Termékek minőségéért, biztonságáért, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ennek ellenőrzéséért.

 

A Közvetítő nem felel a Felhasználó által elszenvedett, vagy a Felhasználó által más Felhasználónak vagy harmadik személyeknek közvetlenül vagy közvetve okozott olyan károkért, amelyek a Tranzakció, kifizetés vagy szerződés létrejöttének; a Tranzakció, kifizetés vagy szerződés létrejötte elmaradásának; a bérbevett Termék használatának, nem rendeltetésszerű használatának, megrongálódásának, megsemmisülésének; vagy a kiválasztott Termék Bérlő általi átvétele, Bérlő számára való átadása, Bérbeadó számára való visszaszolgáltatása elmaradásának a következményei.

 

A Honlap használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Közvetítő kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

 

A Felhasználó által a regisztráció során közölt adatok hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményekért a Közvetítő felelősséget nem vállal. A Közvetítő a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz, előfordulhat, azonban, hogy a Honlap használatából adódóan jogosulatlan személyek (pl. hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a Felhasználó Honlapon közzétett adataival. Az ebből eredő károkért a Közvetítő felelősséget nem vállal.

 

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Közvetítővel szemben bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Közvetítő által megkövetelt intézkedést megtenni és a Közvetítőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Közvetítőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

A Közvetítő minden tőle telhetőt elkövet a Honlap folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Honlap folyamatosságát. A Közvetítő felelősséget nem vállal az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket Közvetítőtől független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) okoznak.


 1. ADATVÉDELEM

 

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről a Honlapon az „Adatvédelmi Szabályzat” menüpont alatt található Adatvédelmi Szabályzat rendelkezik.


 1. PANASZKEZELÉS RENDJE

 

Amennyiben a Felhasználónak valamilyen panasza van a Honlap működésével és használatával kapcsolatban, úgy panaszát a Közvetítő info@veddberbe.hu e-mail címén, vagy levél útján is közölheti. Üzemzavar esetén a Felhasználó az alábbi telefonos elérhetőségen is közölheti panaszát: +36 30 721 24 21

 

A panaszt a Közvetítő 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja és a panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

 

Panasza esetén a Felhasználónak lehetősége van továbbá az alábbi békéltető testülethez is fordulni:

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: 06-96-520-217

E-mail címe: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

A Közvetítő mindent elkövet annak érdekében, hogy a közte és a Felhasználó között a Honlap működésével és használatával kapcsolatos nézeteltérést vagy vitát a felek bíróságon kívül rendezzék el. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton vagy a békéltető testület útján nem rendezhető, a szerződésből eredő jogvitával kapcsolatosan a pertárgy értéke szerint illetékes magyar bíróság kizárólagosan jogosult eljárni.


 1. AZ ÁSZF HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA

 

Az ÁSZF alkalmazása valamennyi, a Honlapot látogató és használó, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatást igénybe vevő személyre vonatkozik, mely személyek a Honlapon történő regisztrációval kötelezettséget vállalnak az ÁSZF betartására.

 

A Közvetítő fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egészben vagy részben történő megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén az ÁSZF megfelelő módosítására.

 

A Közvetítő a legújabb módosításról a Honlap látogatóit, illetve Felhasználóit rövid felhívás formájában a nyitó oldalon és/vagy a Közvetítő által, valamennyi Felhasználónak a személyes menüben (felhasználói fiókban) megadott e-mail címre küldött értesítés útján tájékoztatja. Jelen ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A módosítás közzétételét követően a Felhasználó a Honlap használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított ÁSZF rendelkezéseit. 


 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

Kérjük, hogy csak akkor regisztráljon a Honlapunkon amennyiben egyetért a fentiekkel és vállalja az ÁSZF-ben foglaltak betartását.

 

Amennyiben a jelen ÁSZF-el kapcsolatban bármilyen további kérdése lenne, úgy kérjük, írja meg azt az info@veddberbe.hu e-mail alatti címre.

 

Jelen ÁSZF dokumentum nyomtatóbarát letöltéséhez és megtekintéséhez kattintson ide.

 

2020.03.12.

 

Vedd Bérbe Kft.