Min Ft
Max Ft

 

A VEDD BÉRBE Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

I.         BEVEZETÉS

Jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) teljes körűen szabályozza és tartalmazza a Vedd Bérbe Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9024 Győr, Közép u. 16. III. emelet 305.; cégjegyzékszám: 08-09-027491; a továbbiakban: „Társaság”) által működtetett www.veddberbe.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül elérhető szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevétele érdekében a Társaság részére rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésével és esetenkénti feldolgozásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, valamint egyéb lényeges rendelkezéseket.

A Társaság a személyes adatok kezelése során az Európai Unió közvetlenül hatályos jogforrásai így különösen a 2018.05.25-től hatályos Általános Adatvédelmi Rendeletének (General Data Protection Regulation – röviden: GDPR), valamint a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el. A személyes adatok kezelése vonatkozásában különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elkertv.”); a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”); a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: „Ptk.”); továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.

A Társaság az elektronikus rögzítés útján kapott, megszerzett személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden szükséges intézkedést megtesz.

A Társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítói: NAIH-103131/2016.; NAIH-103130/2016.; NAIH-103129/2016.; NAIH-103132/2016.

 

A Szabályzat mindenkor hatályos változata a Honlapon az „Adatvédelmi nyilatkozat” menüpont alatt érhető el.

 

II.        ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Az alábbi értelmező rendelkezések az Infotv.-ben szerepelnek:

1.         Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

2.         Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

3.         Különleges adat:

a) faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 

4.         Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

5.         Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

6.         Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

7.         Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

8.         Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

9.         Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Az alábbi értelmező rendelkezés az Elkertv.-ben szerepel:

10.       Elektronikus hirdetés: bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás vagy - a beszédcélú telefonhívás kivételével - elektronikus hírközlés útján közölt:

a) a Grt. 3. §-ának d) pontja szerinti reklám; vagy

b) társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás.

 

Az alábbi értelmező rendelkezés a Grt.-ben szerepel:

11.       Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

A fentiek alapján a Társaság az adatkezelője minden olyan adatnak, amely az Értelmező rendelkezések 2. pontja szerint személyes adatnak minősül és a Honlapon a „Regisztráció” menüpont alatt vagy az ún. landing page-n (magyarul: a fogadó oldalon) történő regisztráció során megadásra kerül az érintettek (a továbbiakban: „Felhasználók”) által.

 

III.      AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, IDŐTARTAMA

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak. A Társaság a II. pont szerinti regisztráció során rögzített személyes adatokat (i) a Szolgáltatás Felhasználók számára történő nyújtása, (ii) a Szolgáltatással kapcsolatos marketing kampány lebonyolítása, valamint (iii) a Szolgáltatással kapcsolatos rendszerüzenetek és hírlevelek Felhasználók számára történő küldése érdekében kezeli.

Személyes adat törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. A Felhasználók a regisztráció során a „Regisztráció” menüpont alatt vagy az ún. landing page-n (magyarul: a fogadó oldalon) megjelenő kérdéssor kitöltésével hozzájárulnak személyes adataik felhasználásához és kezeléséhez; valamint az adatoknak a Társaság által, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához.

Különleges adatra vonatkozó adatkezelést a Társaság nem végez.

Ezen kívül a Társaság hírleveleket is küld elektronikus úton (különösen: email útján) a Felhasználók részére külön, az arra való feliratkozás esetén, többek között az újdonságokról, kiemelt ajánlatokról, a Honlap kínálatáról vagy a Társaság új szolgáltatásairól és fejlesztéseiről. Hírlevél kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a hírlevél címzettje előzetesen és egyértelműen hozzájárult. A hírlevél küldéséhez a Felhasználók a regisztráció során megjelenő nyilatkozat melletti fülre kattintva adhatják meg hozzájárulásukat. Amennyiben a Felhasználók szándéka, hogy ne szerepeljenek a Társaság hírlevél adatbázisában, vagy le szeretnének onnan iratkozni, ezt a Társaság info@veddberbe.hu e-mail címére vagy címére küldött értesítés útján bármikor kérhetik ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen.

Fentieken felül a Társaság rendszere egyéb - a szolgáltatásban magában rejlő (így különösen az adott termékekkel kapcsolatos foglalásokról, az adott felhasználó és termék értékeléséről stb.) - üzeneteket (rendszerüzenet) is küld elektronikus úton a Felhasználók számára.

Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, továbbá csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatok addig kerülnek kezelésre, amíg az adatkezelés célja fennáll, azaz a Felhasználók regisztrációja meg nem szűnik. Az adatok törlésére a regisztráció megszűnésétől számított 3 hónap elteltével kerül sor. Amennyiben a Felhasználók a Társaság info@veddberbe.hu email címére küldött értesítés útján kifejezetten kérik a személyes adataik törlését, a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. Az Infotv. értelmében törlés esetén a korábban megadott adatok felismerhetetlenné tételre kerülnek oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.

A regisztráció során az alábbi, önkéntesen megadott adatok kerülnek, kerülhetnek rögzítésre:

 • teljes név

 • felhasználó név

 • anyja neve

 • email cím

 • jelszó

 • születési év

 • nem

 • telefonszám

 • lakcím

 • levelezési cím

 • állampolgárság

 • személyi igazolványszám

 • jogosítványszám

 • adószám

 • szállítási cím

 • fénykép

 

IV.      A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A Szabályzat alkalmazása valamennyi, a Társaság által nyújtott Szolgáltatást igénybe venni szándékozó Felhasználóra vonatkozik.

Ennek alapján valamennyi Felhasználó kötelezettséget vállal e Szabályzat betartására.

 

V.        ADATFELDOLGOZÁS

A Társaság a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást igénybe vesz. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá a Társasággal fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit.

Szerződéses kötelezettség alapján az alábbi vállalkozások végzik az adatfeldolgozást a Társaság számára:

 

VI.         ADATTOVÁBBÍTÁS

A Társaság az általa kezelt személyes adatokat továbbítja (i) a Honlapon feltüntetett, bérbevételre kerülő eszköz, bérleti tranzakcióban résztvevő felek közötti szállítása, illetve (ii) a Társaság által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó marketing kampány lebonyolítása céljából.

Az adattovábbítás címzettje és a továbbítandó adatok köre a bérbevételre kerülő eszköz szállítása esetén:

 • címzett: FÜRGEFUTÁR.HU Kft. (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 28.; cégjegyzékszám: 01-09-946845)

 • továbbítandó adatok: név; lakcím; szállítási cím; email; telefonszám

Az adattovábbítás címzettje és a továbbítandó adatok köre a marketing kampány lebonyolítása esetén:

 • címzett: a Társaság által megbízott az aktuális kampányra szerződött jelen Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit szerződéses kötelezettségben vállaló üzleti szolgáltató

 • továbbítandó adatok: név; lakcím; email; születési év; nem

A fentieken kívül a Társaság a Honlapon regisztráló, adott bérleti tranzakcióban résztvevő fél személyes adatait a Honlapon regisztrált, tranzakcióban résztvevő másik fél számára is továbbítja a tranzakció folyamatának és az azzal kapcsolatosan felmerülő kérdések leegyeztetése céljából. A továbbítandó adatok köre ebben az esetben: név; lakcím; szállítási cím; email; telefonszám.

 

VII.     JOGORVOSLATI JOG

A Felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik azok helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Társaság info@veddberbe.hu e-mail címére küldött értesítés útján.

A Társaság a Felhasználók kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül írásban részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben (i) azt a Felhasználó a fentiekben meghatározott módon kéri, (ii) ha azok kezelése jogellenes, (iii) az adatok az hiányosak vagy tévesek - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, (iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy (v) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha

 • azok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 • azok felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Társaság - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 (tizenöt) naptári napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság az adatkezelést megszünteti.

Amennyiben az érintett Felhasználó a Társaság döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül - bírósághoz vagy személyes adatai kezelésével kapcsolatos egyéb kifogás, panasz esetén a NAIH-hoz fordulhat az alábbi elérhetőségen:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 • Honlap: www.naih.hu

 

 

VIII.   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a Szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.

A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Szabályzat megfelelő módosítására.

 

Kérjük, hogy csak akkor regisztráljon, amennyiben egyetért a Szabályzatban foglaltakkal és vállalja annak betartását.

 

A Szabályzat hatályba lépésének napja: 2018. október 5.

Vedd Bérbe Kft.